به مناسبت آغاز نوشتن دانش آموزان کلاس سوم با خودکار، به همین مناسبت جشنی در روز چهارشنبه 97/2/5 در دبستان برگزار می گردد.