به شرط مساعد بودن هوا، اردوی باغ گلهای نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان کلاس سوم در روز دوشنبه 97/2/3 برگزار می گردد.