بازدید از حرکات ورزشی

از مادران دانش آموزان کلاس اول دعوت می شود برای دیدن حرکات ورزشی دانش آموزان روز چهارشنبه97/1/29 ساعت 8:30 در دبستان حضور بهم رسانند.