مسابقه کتابخوانی، مرحله آموزشگاهیمسابقه کتابخوانی، مرحله آموزشگاهی پایه های چهارم، پنجم و ششم از کتاب « زیبا کیست؟ زیبا چیست؟» در روز یکشنبه 97/1/19 در دبستان برگزار خواهد شد.

کلاس چهارم
کلاس چهارم
کلاس چهارم
کلاس پنجم
کلاس پنجم
کلاس پنجم
کلاس ششم
کلاس ششم
کلاس ششم