مسابقه کتابخوانی، مرحله آموزشگاهی پایه های دوم و سوم از کتاب « نقطه» در روز یکشنبه 19 فروردین ماه در دبستان برگزار خواهد شد.