به دلیل تغییر ساعت رسمی کشور و عدم امکان برگزاری نماز جماعت در دبستان ساعت تعطیل شدن دبستان پس از تعطیلات نوروز 13:15 می باشد