جشنواره همراه با رشد در روز چهارشنبه  23 اسفندماه 96 در دبستان برگزار می گردد