تشویق دانش آموزان کتابخوان کلاس سوم در روز چهارشنبه 16 اسفندماه