برگزاری جشن ضرب دانش آموزان کلاس سوم در روز چهارشنبه 16 اسفندماه