نام کتاب: نقطه

نویسنده: پیتر اچ. رینولدز

مترجم: اکرم حسن

نشر: انتشارات علمی  و فرهنگی

این کتاب مناسب گروه سنی ب و ج و موضوع کتاب خودشناسی در کودکان می باشد.