نام کتاب: زیبا چیست زیبا کیست

نویسنده: اتان بوریتزر

ترجمه: معصومه انصاریان

تصویرگر: فاطمه رادپور

انتشارات صابرین