دانش آموزان کلاس اول به مناسبت آشنایی با نشانه های « خ و ق» و یادگیری کلمات خدا و قرآن در کلاس خود جشنی به همین مناسبت برپا کردند.