از اولیای محترم کلاس های چهارم، پنجم و ششم دعوت می شود در جلسه آموزشی که در روز دوشنبه 96/11/30که به منظور تحویل کارنامه و گزارش کار ترم اول دانش آموزان در دبستان تشکیل می شود، شرکت فرمایید.

زمان: دوشنبه 96/11/30 ، ساعت: 14:30