از اولیای محترم کلاس های اول، دوم و سوم دعوت می شود در جلسه آموزشی روز یکشنبه 96/11/29 که به منظور تحویل کارنامه و گزارش کار ترم اول دانش آموزان در دبستان تشکیل می شود، شرکت فرمایید.

زمان: یکشنبه 96/11/29، ساعت: 14:30