محترماً به اطلاع کلیه اولیای گرامی می رساند روز شنبه 96/10/30 ساعت 16-14 معلمین فوق برنامه جهت ارتباط با شما در مدرسه حضور دارند.

سرکار خانم رضاییان (قرآن، دوره اول)، سرکار خانم حیدریه (قرآن، دوره دوم)، سرکار خانم رحیمی (هنر و خوشنویسی)، سرکار خانم نصیرپور (زبان انگلیسی)، سرکار خانم حقیقت (هماهنگی ذهنی - حرکتی)، سرکار خانم قدیری (نقاشی)