جلسه آموزش خانواده ویژه اولیای پیش دبستانی روز چهارشنبه 96/10/27ساعت 14:30  در دبستان برگزار می شود.

برنامه جلسه:

1-    ارائه و توضیح گزارش کتبی نوآموزان.

2-    ارائه پوشه کار.

حضور یکی از والدین در جلسه ضروری است. لطفاً از آوردن کودکان خودداری فرمایید.