معرفی دانش آموزانی که در طرح ختم قرآن از دو سال پیش تا کنون شرکت نموده اند ( بصورت روزی یک صفحه) در روز یکشنبه 96/10/03 در دبستان همراه با هدای جوایز از طرف دبستان انجام گرفت.