جلسه آموزش خانواده کلاس پنجم روز چهارشنبه 96/10/6 ساعت 2:30 بعدازظهر در دبستان با حضور معلم کلاس، سرکار خانم کریمی، برگزار می گردد. حضور یکی از اولیای محترم در جلسه الزامی است.