نمایشگاه جشنواره جابر در روز شنبه 96/10/09در دبستان برگزار می شود.