روز چهارشنبه 96/9/29 امتحان هماهنگ نهج البلاغه برای دوره دوم (کلاس های چهارم تا ششم) در دبستان برگزار خواهد شد.