سرکار خانم دکتر صامتی در روزهای چهارشنبه 96/9/21 و 96/9/29جهت معاینه دندان های دانش آموزان در دبستان حضور یافتند و دانش آموزانی که نیاز داشتند به دندانپزشک ارجاع داده شدند.