نام کتاب: مدرسه سقوط می کند

نویسنده: لوییس سکر

ترجمه: سپیده خلیلی

انتشارات: قدیانی

این کتاب در کتاب نامه رشد آموزش و پرورش معرفی شده است.