نام کتاب: سوت فرمانروا

نوشته: زیبا کلهر

نقاشی: مهین جواهریان

انتشارات محراب قلم