نام کتاب: قصه های شیرین برای بچه ها، شماره 10، خلبان کوچولو

نویسنده: داود غفارزادگان

تصویرگر: راهله برخورداری

این کتاب در پایان کتاب فارسی پنجم دبستان به عنوان کتاب مناسب معرفی شده است.

انتشارات: قدیانی

 

 

نام کتاب: قصه های شیرین برای بچه ها، شماره 11، افسانه اژدها و آب

نویسنده: محمد رضا بایرامی

تصویرگر: راهله برخورداری

این کتاب در پایان کتاب فارسی پنجم دبستان به عنوان کتاب مناسب معرفی شده است.

انتشارات: قدیانی