نام کتاب: شاید فردا نباشه

نوشته: محمد میر کیانی

تصویرگر: محمد حسین صلواتیان

صفحه آرا: علی دانشور

انتشارات مدرسه