نام کتاب: گفت و گوی رنگ ها

نویسنده و تصویرگر: بهرام خائف

ویراستار: شراره وظیفه شناس

صفحه آرا: کوروش پارسا نژاد

کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، مناسب برای گروه سنی «ج »