نام کتاب: شمشیر و اسب زخمی، عمرو فرزند جناده بن حارث سلمانی

نویسنده: طاهره ایبد

تصویرگر: محمد مهدی طباطبایی

انتشارات: آستان قدس رضوی ( به نشر)