نام کتاب: یک آسمان خبر

به روایت: مهدی حجوانی و بر اساس پژوهشی از امیر غنوی

با تصویرگری: فاطمه رادپور

انتشارات: افق