نام کتاب: خفاش کوچولو و یک قصه ی دیگر

نوشته: مژگان شیخی

تصویرگر و صفحه آرا: کیانوش غریب پور

انتشارات: افق