نام کتاب: تولد یک پروانه

نویسنده: داوود امیریان

تصویرگر: عطیه مرکزی

گروه سنی: ج - د

انتشارات: میر سعیدی فراهانی