نام کتاب: قصه های تصویری از جوامع الحکایات، شماره 6، فیل و گنجشک

به روایت حسین فتاحی و تصویرگری کمال طباطبایی

انتشارات: قدیانی