بچه های فیلسوف، یادگیری از طریق کاوشگری و گفتگو در مدارس

 

مولف: جوانا هینس

مترجمین: رضا علی نوروزی، عبدالرسول جمشیدیان، مهرناز مهرابی کوشکی

ناشر: سماء قلم