یک کتاب هدیه ای است که بارها می توان آن را جایزه گرفت.

گریسون کیلر