مولف: فاطمه زری نیا

طراح جلد: علیرضا آقاجانی

صفحه آرا: مصطفی معمی وند

نشر: مشهد، مجتمع فرهنگی انتشاراتی کتاب پردازان