نویسنده: دکتر عبدالعظیم کریمی
مترجم: -
تصویرگر: -
ناشر: -