نویسنده: جرج براون - ای . سی . رگ
مترجم: فروزنده داورپناه
تصویرگر: -
ناشر: -