نویسنده: حمید نعمت اللهی
ناشر: انتشارات نغمه ی نو اندیش