نویسنده: حسین فرخ مهر
مترجم: -
تصویرگر: -
ناشر: نوشته