نویسنده: -
مترجم: علی بشر دانش
تصویرگر: -
ناشر: انشارات قدیانی ، کتابهای بنفشه