نویسنده: اصغر نوری امام زاده ای
مترجم: -
تصویرگر: -
ناشر: نوشته