نویسنده: آلیسون بارتل
مترجم: امیرجهانیان نجف آبادی
تصویرگر: -
ناشر: نشر کیاراد