نوآموزان آمادگی ، در روز شنبه 11 / 7 / 88 به پارک خواهند رفت.