اولیا علاقه مند برای عقد قرارداد سرویس ، 15 و 16 شهریور در دبستان حضور یابند.