برنامه کلاسی7:45-8:45 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-11:45 12:00-12:45
شنبه 7:45-8:45: ارسال کلیپ آموزشی 9:00-9:45: مهارت های زندگی 10:00-10:45: قصه خوانی 11:00-11:45: 12:00-12:45: :
یک‌شنبه 7:45-8:45: ارسال کلیپ آموزشی 9:00-9:45: نقاشی 10:00-10:45: نمایشگاه عروسکی 11:00-11:45: 12:00-12:45: :
دوشنبه 7:45-8:45: ارسال کلیپ آموزشی 9:00-9:45: مهارت های علوم 10:00-10:45: قصه خوانی 11:00-11:45: 12:00-12:45: :
سه‌شنبه 7:45-8:45: ارسال کلیپ آموزشی/ ورزش 9:00-9:45: مهارت های ریاضی 10:00-10:45: هنر 11:00-11:45: 12:00-12:45: :
چهارشنبه 7:45-8:45: ارسال کلیپ آموزشی 9:00-9:45: مهارت های زبان آموزی 10:00-10:45: نقاشی خلاق 11:00-11:45: 12:00-12:45: :