برنامه کلاسی8:30 - 7:45 9:30 - 8:45 10:30 - 9:45 11:25 - 10:40 12:15 - 11:35 13:30 - 12:30
شنبه 8:30 - 7:45: صحبت با کودکان، قرآن - سرود 9:30 - 8:45: مفاهیم زبان آموزی 10:30 - 9:45: تئاتر خلاق 11:25 - 10:40: قصه گویی 12:15 - 11:35: مفاهیم ریاضی 13:30 - 12:30: کتابخوانی
یک‌شنبه 8:30 - 7:45: صحبت با کودکان، قرآن - سرود 9:30 - 8:45: مفاهیم علوم 10:30 - 9:45: قصه گویی 11:25 - 10:40: خانه ریاضیات 12:15 - 11:35: نقاشی آزاد 13:30 - 12:30: نمایش عروسکی
دوشنبه 8:30 - 7:45: صحبت با کودکان، قرآن - سرود 9:30 - 8:45: ورزش 10:30 - 9:45: نقاشی خلاق 11:25 - 10:40: نقاشی خلاق 12:15 - 11:35: مفاهیم ریاضی 13:30 - 12:30: زبان آموزی
سه‌شنبه 8:30 - 7:45: صحبت با کودکان، قرآن - سرود 9:30 - 8:45: مفاهیم ریاضی 10:30 - 9:45: هماهنگی ذهنی-حرکتی 11:25 - 10:40: لگوی آموزشی 12:15 - 11:35: قصه گویی 13:30 - 12:30: نمایش عروسکی
چهارشنبه 8:30 - 7:45: صحبت با کودکان، قرآن - سرود 9:30 - 8:45: زبان آموزی 10:30 - 9:45: ورزش 11:25 - 10:40: مفاهیم علوم 12:15 - 11:35: آموزش سفالگری 13:30 - 12:30: نقاشی آزاد